Privacyverklaring Lionwood

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe Lionwood persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Lionwood respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website].
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Lionwood. Wees je er dus van bewust dat Lionwood niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Lionwood. 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE LIONWOOD VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Lionwood verwerkt:

- Jouw voor- en achternaam;

- Jouw adresgegevens;

- Jouw telefoonnummer;

- Jouw e-mailadres;

- Jouw geboortedatum;

- Jouw IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in   correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

- Gegevens over jouw activiteiten op de website;
- Klantnummer;
- Bestelnummer;
- Bestelgegevens;

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE [JOUW BEDRIJFSNAAM] VERWERKT

Lionwood verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan ons zijn verstrekt of je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Lionwood heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lionwood.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG [JOUW BEDRIJFSNAAM] PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Wij kunnen persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Lionwood en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Lionwood verstrekt. 

 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:
 

Doel 

Grondslag 

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang 

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. Lionwood verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving 

Op basis van een wettelijke plicht  

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lionwood tussen zit.]
 

HOE LANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Lionwood bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  1. in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten. 
  2. gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
  3. Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard. 

 

Persoonsgegevens 

Termijn 

Reden 

[jouw bedrijfsnaam] 

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling 

Jouw KvK-nummer 

7 jaar (Belastingwetgeving) 

Voor het afhandelen van jouw betaling 

Jouw voor- en achternaam

1 jaar na afronding van de overeenkomst 

Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden

Jouw adresgegevens 

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden

Jouw telefoonnummer 

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief 

Zodat wij jou kunnen informeren of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier 

Jouw IP-adres 

30 dagen na websitebezoek

Lionwood analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

1 jaar na afronding van de overeenkomst  

Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden

Gegevens over jouw activiteiten op de website

30 dagen na websitebezoek 

Lionwood analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Lionwood verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lionwood blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Lionwood gegevens:
 

Derde

Categorie 

Doel delen 

Welke gegevens 

Administratiekantoor 

Verwerker 

Om de BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen 

Boekhouder 

Verwerker

Om de BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen

Facturatiesysteem

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken 

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen 

Email- en websiteprovider 

Verwerker

Voor de website en e-mails 

 

Bank 

Verwerkings verantwoordeljke 

Om betalingen voor mij te genereren

Bankrekeningnummer, naam 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Lionwood in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lionwood.nl
Lionwood zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lionwood en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT
Lionwood wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Lionwood niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Lionwood wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Lionwood gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Lionwood maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Lionwood.
Bij het plaatsen van analytische cookies is het niet nodig om van jou toestemming te vragen. Wij informeren je er wel over bij het bezoeken van onze website.

Social media buttons
Op de website van Lionwood zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linked’in (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. https://www.lionwood.nl is de website van Lionwood

 

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De website van Lionwood maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maken wij nooit gebruik van een onbekende en open-toegankelijke Wifi.
 Onze Macbooks zijn vergendeld met een sterk wachtwoord en onze smartphones zijn zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
 Wij werken de plugins en thema van de website regelmatig bij.  

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Lionwood verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@lionwood.nl.


 - Deze privacy- en cookieverklaring is van 09-08-2020-

arrow_drop_up arrow_drop_down